Število zadnjih člankov RSS

Ta možnost omogoča, da izberete število prispevkov, ki naj bodo vključeni v RSS vir.

Število med 5 in 20 bi bila navadna za večino slovarjev. Povečajte to število, če je slovar pogosto posodabljan.

Kazalo vseh datotek pomoči