Pregled

 1. Lekcija je sestavljena iz vrste strani in dodatno tabel razvejanja.
 2. Stran vsebuje nekaj vsebine in se običajno konča z vprašanjem. Od tu izvira izraz Stran vprašanja.
 3. Za vprašanja spisa, ni odgovora, samo rezultat, povratna informacija in skok na stran.
 4. Vsak odgovor ima lahko kratek del besedila, ki se prikaže, če je izbran odgovor. Ta del besedila se imenuje odziv.
 5. Z vsakim odgovorom je povezan tudi skok. Skok je lahko relativen - ta stran, naslednja stran - ali absoluten - določen s poljubno stranjo v lekciji ali konec lekcije.
 6. Kot privzeto prvi odgovor skoči na naslednjo stran v lekciji. Naslednji odgovori skočijo na isto stran. To pomeni, da se udeležencu ponovno prikaže ista stran, če ne izberejo prvega odgovora. Če ste že ustvarili gručo s koncem gruče in v njej vprašanje, lahko izberete tudi skok na še ne videno vprašanje v okviru gruče. Ta možnost ne bo prikazana, če niste v gruči. Niz vprašanj lahko vedno obdate z gručo in koncem gruče.
 7. Naslednja stran se določi z logičnim vrstnim redom lekcije. To je vrstni red strani kot ga vidi izvajalec. Ta vrstni red je možno spremeniti s premikanjem strani v lekciji.
 8. Lekcija ima tudi vrstni red navigacije. To je vrstni red strani kot ga vidi udeleženec. Tega določajo skoki določeni za posamezne odgovore in je lahko zelo drugačen od logičnega vrstnega reda. (Čeprav sta oba tesno povezana, če skokom niso spremenjene njihove privzete vrednosti.) Izvajalec lahko preveri vrstni red navigacije.
 9. Ko so prikazani udeležencem so odgovori po navadi premešani. To pomeni, da prvi odgovor z vidika izvajalca ne bo nujno prvi odgovor na seznamu odgovorov prikazanem udeležencu. (Dodatno bo vrstni red prikazanih odgovorov verjetno z vsakim prikazom drugačen.) Izjema je nabor odgovorov za vprašanja ujemanja, kjer so odgovori prikazani v istem vrstnem redu, kot jih je vnesel izvajalec.
 10. število odgovorov je lahko različno od strani do strani. Tako se lahko na primer nekatere strani zaključijo z vprašanjem drži/ne drži, medtem ko lahko druge strani vsebujejo vprašanje z enim pravilnim in tremi zavajajočimi odgovori.
 11. Možno je nastaviti stran brez odgovorov. Udeležencu se prikaže povezava Nadaljuj namesto nabora premešanih odgovorov.
 12. Če je točkovanje po meri izključeno: za namen ocenjevanja lekcij vodijo pravilni odgovori do skoka na stran, ki je naslednja v logičnem vrstnem redu glede na trenutno stran. Napačni odgovori so tisti, ki bodisi skočijo na isto stran ali na prejšnjo stran v logičnem vrstnem redu glede na trenutno stran. Tako, če skoki niso spremenjeni, je prvi odgovor pravilen in drugi odgovori so napačni odgovori.

  Če je točkovanje po meri vključeno: ocenjevanje odgovorov je določeno z vrednostjo v točkah za odgovor, skupno število osvojenih točk vprašanja služi kot del skupne vrednosti točk za lekcijo - do 100 %.
 13. Vprašanja imajo lahko več kot en pravilen odgovor. Če na primer dva odgovora vodita na naslednjo stran, se oba odgovora štejeta kot pravilna odgovora. (Čeprav je prikazana udeležencem ista ciljna stran so prikazani odzivi na poti do te strani lahko različni za ta dva odgovora.)
 14. V pogledu izvajalca v lekciji so pri pravilnih odgovorih podčrtane oznake odgovora.
 15. Tabele razvejanja so preprosto strani, ki imajo mnogo povezav na druge strani v lekciji. Tipično se lahko lekcija prične s tabelo razvejanja, ki deluje kot Kazalo vsebine.
 16. Vsaka povezava v tabeli razvejanja ima dve komponenti - opis in ime strani na katero naj bo opravljen skok.
 17. Tabela razvejanja v praksi ločuje lekcijo v vrsto vej (ali odsekov). Vsaka veja lahko vsebuje vrsto strani (po možnosti vseh povezanih z istim poglavjem). Konec veje je po navadi označen s stranjo Konec veje. To je posebna stran, ki privzeto vrne udeleženca na predhodno tabelo razvejanja. (Skok "nazaj" na strani konca veje je možno spremeniti, če je tako potrebno z urejanjem strani.)
 18. V lekciji je lahko več kot ena tabela razvejanja. Lekcija je lahko na primer uporabno strukturirana tako, da so podrobnejša pojasnila podveje v okviru vej glavnega predmeta.
 19. Pomembno je dati udeležencem možnost končanja lekcije. To je možno doseči z vključitvijo povezave "Konec lekcije" v glavni tabeli razvejanja. To povzroči skok na (navidezno) stran Konec lekcije. Druga možnost je, da se zadnja veja v lekciji (tu je "zadnja" mišljena v smislu logičnega vrstnega reda lekcije) preprosto nadaljuje v konec lekcije, kar pomeni da ni zaključena s stranjo Konec veje.
 20. Ob izključenem točkovanju po meri, je priporočljivo nastaviti parameter "Najmanjše število odgovorov" na razumno vrednost, če lekcija vključuje eno ali več tabel razvejanja. To določi spodnjo mejo števila videnih strani, ko se izračuna ocena. Brez tega parametra bi lahko udeleženec obiskal samo eno vejo v lekciji, odgovoril vsa vprašanja pravilni in zapustil lekcijo z najboljšo možno oceno.

  Ob vključenem točkovanju po meri, je udeleženec ocenjen na osnovi števila točk, ki jih je osvojil, kot odstotek od skupnega števila točk v lekciji.
 21. Dodatno ima udeleženec ob izključenem točkovanju po meri možnost večkratnega ponovnega obiska iste veje, če obstajajo tabele razvejanja. Kljub temu je ocena izračunana ob uporabi števila odgovorjenih enoličnih vprašanj. Tako ponovno odgovarjanje na isti nabor vprašanj ne povečuje ocene. (Dejansko drži obratno in zmanjšuje oceno, saj je število videnih strani uporabljeno kot imenovalec, ko računanje ocen vključuje ponavljanja.) Da bi imeli udeleženci dober občutek o svojem napredovanju v lekciji, se jim na vsaki strani tabele razvejanja prikazujejo podrobnosti o tem, na koliko vprašanj so odgovorili pravilno, številu videnih strani in njihovi trenutni oceni.

  Z vključenim točkovanjem po meri lahko udeleženec ponovno obišče vprašanje, če navigacijska pot to dovoljuje in ponovno osvoji točke za to vprašanje, če je število poskusov nastavljeno na več kot 1. Da bi to preprečili, nastavite število poskusov na 1.
 22. Konec lekcije je dosežen bodisi z izrecnim skokom na to lokacijo ali s skokom z zadnje (logične) strani lekcije na naslednjo stran. Ob izključenem točkovanjem po meri prejme udeleženec ob doseženem koncu lekcije sporočilo s čestitko in se mu prikaže njegova ocena. Ocena je (število pravilno odgovorjenih vprašanj / število videnih strani) * ocena lekcije. Ob vključenem točkovanju po meri je ocena število doseženih točk kot odstotek vseh točk (npr. 3 osvojene točke od 3 točk v lekciji = 100 odstotkov od 3 točk).
 23. Če konec lekcije ni dosežen in udeleženec samo zapusti lekcijo, je udeležencu ob ponovnem vstopu v lekcijo ponujena možnost ponovnega začetka lekcije od začetka ali nadaljevanje lekcije pri zadnjem pravilno odgovorjenem vprašanju.
 24. Za lekcije, ki omogočajo ponovitve, ima izvajalec možnost uporabe najboljših ali povprečnih ocen za "končno" oceno lekcije. Ta ocena je na primer prikazana na strani ocen.
 25. Strani gruč: gruča predstavlja nabor vprašanj izmed katerih je lahko naključno izbrano eno ali več vprašanj. Gruče se morajo za najboljše rezultate zaključiti s stranjo Konec gruče (sicer se za konec gruče šteje konec lekcije). Vprašanja v gruči se naključno izberejo z izborom skoka "Naključno vprašanje iz gruče". Vprašanja v gruči so lahko povezana bodisi s koncem gruče za izhod iz gruče, skokom na še ne videno vprašanje v gruči ali skokom na poljubno stran v lekciji. To tudi omogoča ustvarjanje scenarijev z naključnimi elementi z uporabo modula lekcije.

Kazalo vseh datotek pomoči